- Turbo Revizyon
Kurumsal Hizmetlerimiz Turbo Market Turbo Bilgileri Referanslar?m?z Galeri ?leti?im 0216 632 99 88


Emek Pompa Turbo Tamir Bak?m ve Revizyon Servisi

Kurumsal

T�rkiye�de �ok uzun zamand�r dizel yak�t sistemleri konusunda uzman kadrosu ve yenilik�i y�z� ile sizlere hizmet vermeye devam eden Emek Pompa tam 1994 y�l�ndan beri kalite �izgisinden �d�n vermeyerek siz m��terilerine hizmet vermektedir. Kendisine ��H�zla geli�en teknolojiyi kusursuz ve ko�ulsuz m��teri memnuniyetiyle birle�tirip,en g�venli �ekilde m��terilerimize sunmakt�r�� S�z�n� ilke edinen Emek Pompa her zaman ��z�m orta��n�z olarak bir telefon kadar yak�n�n�zdad�r..
EMEK TURBO CENTER, 2004 y�l�ndan itibaren m��terilerine hizmet veren TURBO at�lyemiz yenilenen y�z�yle siz de�erli m��terilerimize en iyi hizmeti vermeye devam ediyor...!

Her marka turbo'nun sat���, yedek par�as� ve revizyonu taraf�m�zca en ileri teknoloji kullan�larak itinayla yap�l�r.

At�lyemizin kendi b�nyesinde bulunan geni� kapsaml� torna at�lyesi sayesinde en zor i��iliklerin alt�ndan kolayl�kla kalk�labilmekte ve en h�zl� ��z�m sa�lanabilmektedir..

Yap�lan revizyonun maksimum verimlili�ini ve turbonun sessizli�ini sa�lamak i�in turbo milinin balans� �ok �nemlidir.biz bunu en ileri teknoloji ile dizayn edilmi� ithal balans makinalar� ile sa�l�yoruz..!

Web Sitelerimiz :

www.emekpompa.com.tr
www.emekpompa.com
www.dizelotoparca.com
www.dizelcim.com
www.truckservisi.com
www.turboariza.com
www.emekturbo.com
www.turborevizyon.com
www.emekturbocenter.com
 

 

 

Belgelerimiz :

Hizmetlerimiz

Turbo Tamir Bak�m ve Revizyon Hizmetleri
Bosch Dizel �mraniye Yetkili Servisi
Pompa ve Turbo Revizyon Bak�m Tamir Hizmetleri
Enjeksiyon Ayar, Tamir Bak�m Yedek Par�a Servisi


Son Teknoloji Tezgah Ve Aparatlar�m�zla VP30 VP44 - CP1/2/3 - Y�ld�z Y�ld�z EDC - D�z EDC Tip Pompalar�n Ayar Ve Kalibrasyonu Yap�lmaktad�r.

B�nyesinde Bar�nan At�lyemiz Her Ge�en G�n G�c�ne G�� Katarak Sizlere Daima En �yi Hizmeti Sunacakt�r.

Common Rail ve mekanik dizel pompalar�n�z� bilgisayar destekli �zel ar�za tespit ve ayar makinalar�m�z ile revize ederek sorunsuz hale getirmekteyiz. Pompa ve enjeksiyon yedek par�alar�m�z ile miad� dolmu� t�m par�alar yenilenmekte, ayarlar� yap�larak garantili bir �ekilde montaj� ger�ekle�tirilmektedir.
Emek Pompa - Enjekt�r - Turbo Servisi

Turbo Bilgileri

Turbo Nedir

Turbo egzoz gaz� ile �al��an bir pompa olup egzoz gaz�n�n bas�nc�ndan al�r. Turbo�arj motora atmosferik bas�nc�n �zerinde hava vererek, yani zorla doldurum yapt�rarak daha k���k hacimli motordan daha y�ksek g�� al�nmas�n� sa�latan, hareketini egzoz gaz�n�n d��ar� ��kma bas�nc�ndan alan bir �e�it pompad�r.

T�rbin ve kompres�r olmak �zere iki adet pervaneye sahiptir.

T�rbin, egzoz taraf�nda, kompres�r emme taraf�nda yer al�r.

Egzoz gaz�n�n ��kma bas�nc�yla d�nen t�rbin aradaki ba�lant� milinin yard�m�yla kompres�r pervanesini d�nd�r�r.

Bu sayede motor silindirine �nemli �l��de artan bir hava giri�i sa�lan�r.

Motordan daha fazla g�� ve tork elde edebilmenin bir yolu da turbo �arj sistemidir. Genel bir ifadeyle, egzoz gazlar� i�indeki at�k enerji ile �al��an bir hava pompas� olan turbo �nitesi, bir t�rbin �ark�, bir kompres�r �ark� ve bu ikisini birbirine ba�layan bir milden ibarettir. Motoru terk eden bas�n�l� egzoz gazlar�, turbonun t�rbin �ark�na y�nlendirilir. G�bekteki mil t�rbinle birlikte d�nmeye ba�lar ve milin di�er ucundaki kompres�r �ark�n� �evirir. Y�ksek h�zla d�nmeye ba�layan kompres�r �ark� b�y�k hacimde havay� emerek motorun silindirlerine g�nderir. Yak�t i�ine p�sk�rt�len her bir yak�t zerreci�i, yanmak i�in gerekli olan oksijeni rahatl�kla bulabilir ve b�ylece yanma verimlili�i de artm�� olur. Turbonun faydas�n� daha da art�rabilmek i�in �intercooler� (ara so�utucu) diye tabir edilen bir �nite daha ilave edilmi�tir. Turbo �nitesinden ��kan havan�n s�cakl��� yakla��k 160�C�dir. Bu s�cak hava, intercooler�dan ge�irilerek so�utulur ve havan�n yo�unlu�u art�r�l�r. B�ylece silindirlere daha da fazla hava g�nderilmi� olur. Turbo motor kullan�m�nda dikkat edilmesi gereken husus, motorun �al��t�r�lmas� ve durdurulmas� s�ras�nda bir s�re r�lantide beklenilmesidir. �lk �al��t�rma s�ras�nda motor ya� bas�nc� istenilen seviyeye ��k�ncaya kadar (10 - 20 saniye) r�lanti devrinin �zerine ��kmay�n�z. Vites bo� pozisyonda iken gaz pedal�na y�klenmeyiniz. So�uk k�� g�nlerinde bekleme s�resini bir miktar daha art�r�n�z. Uzun bir ko�udan sonra, elinizi nabz�n�za g�t�rd���n�zde, nabz�n�z�n hala s�ratle atmaya devam etti�ini fark edersiniz. Turbo motor i�in de durum buna benzemektedir. Uzun bir yolculuktan sonra derhal motoru kapatmay�n�z. Zira motoru durdurduktan sonra dahi turbonun kanat��klar� d�nmeye devam eder ve motor ya�� ile beslenemedi�i i�in hasar g�rebilir. Bu nedenle uzun ve y�ksek tempolu yolculuklardan sonra birka� dakika motor r�lantide �al��t�r�lmal� ve daha sonra kapat�lmal�d�r.

Turbo Ar�za Belirtileri Turbo Ar�za Belirtileri Nelerdir? Turbo �arj Ar�zas� Nas�l Anla��l�r?

*Turbo �arj ar�za belirtileri �unlard�r; *Ar�za lambas� yanar (yeni ara�larda), *Arac�n �eki�i d��er, yak�t sarfiyat� artar, *Turbodan anormal ses gelir-Turbo ar�za sesi (�tme-siren gibi) (normal kula�a ho� gelen hafif �sl�k sesinden farkl�-�iddetli ses), *Motor ya� eksiltir, *Turbo bas�nc� d��er, *Egzozdan a��r� duman atar (egzozdan gri-mavi-beyaz duman ��kar) *Uzun yollarda a��r� s�k��t�rma sebebi ile turbonuz ar�zalan�r *Ya� bak�m� �ok �nemlidir turbo mili a��r� egzoz gaz�na maruz kal�r en zor �artlarda �al��an en �nemli par�ad�r. *Sabahlar� ��z�rt� sesine dikkat ediniz so�uk havalarda *Yoku�larda y���lma olduysa devir kayb� (�nemli) *Arkadan arac� biri �eker hissiyati alabilirsiniz.

TURBONUZU DAHA �NCE H�� KONTROL ETT�RD�N�ZM�.! L�TFEN PAR�ALANMASINI BEKLEMEY�N�Z. ERKEN BAKIM B�T�EN�ZE DESTEK VERECEKT�R TURBO MAL�YETLER� HER GE�EN G�N ARTMAKTA YEN� NES�L ARA�LARIN HEPS�NDE MOTOR K���LD� TURBO �LE DESTEKLEND� L�TFEN D�KKATE ALINIZ.

Turbo Ar�za Nedenleri Nelerdir?

Turbo �arj motorun en zorlu �al��ma ko�ullar�nda �al��an par�alardan biridir. Egzoz gazlar�na direkt maruz kalan t�rbin kanat��klar� y�ksek s�cakl�k alt�nda �al��mak zorundad�r. Turbo mili inan�lmaz y�ksek devirlerde d�nmektedir, tubo mili (kanat��klar�) dakikada 60 bin � 100 bin devirle d�nmektedir. Bu sebeple turbonun ya�lanmas� �l�mc�l �neme sahiptir. Turbo �arj�n ya�lanmas�, motor ya��yla yap�lmaktad�r. Motor ya��, turbonun g�vdesinde bulunan mil yata��na bas�l�r, ya� g�vdenin i�indeki ya� kanallar�ndan ge�erek, yataklar� ve bur�lar� ya�layarak turboyu terk eder. Turbo mili bu ya�lama sayesinde bir ya� filminin �zerinde d�nmektedir. Ya� filminin olu�mamas�, yetersiz ya�lama, milin yataklara s�rtmesine sebep olur. Yetersiz Ya�lama: Turbo �arjl� ara�larda ya��n eksilmemesine �nem g�sterilmelidir. Ya�laman�n yetersizlik boyutuna g�re, mil ve yataklar s�rt�nerek a��nabilir, bo�luk yapabilir, ses yapabilir. Turbo mili ve yataklar�nda bo�luk olu�mas�, motor ya��n�n emme manifolduna veya egzoz borusuna ka�mas�na sebep olur. Bu durumda motor h�zla ya� eksiltecektir. Ya��n emme manifolduna ka�ak yapmas�, motorun ya� yakmas�na ve egzozdan beyaz duman atmas�na sebep olur. Ya��n egzoz borusuna ka�mas�, katalitik konvert�r�n, partik�l filtresinin t�kanmas�na sebep olabilir. Ya�laman�n �ok k�t� olmas� durumunda, turbo mili ve yataklar�n s�rt�nmesinden dolay� par�alar a��r� �s�n�r ve turbo kilitlenir. Turbonun a��nt�dan dolay� ses yapmas� ar�zas�, i�in ehli turbo ustalar� taraf�ndan tamir edilebilmektedir. Yataklar�n tamamen yanmas�-kaynamas� durumunda turbo de�i�tirilmelidir. Yetkili servisler turbo tamiri yapmaz, direkt de�i�tirirler. Kalitesiz Ya� Kullan�lmas�: Mutlaka �retici firman� �nerdi�i �zellikteki ya� kullan�lmal�d�r. Turbolu motorlar i�in ya��n sentetik olmas� �nemlidir. Kalitesiz ya�, y�ksek s�cakl�kta ya�lama �zelli�ini kaybeder, viskozitesi turbo i�in uygun olmaz, turbo yataklar�n� yeterince ya�layamaz, turbo ar�za yapar. Ya��n i�inde bulunabilecek pislik ve par�ac�klarda, turbo yataklar�n� bozabilir. Ya� De�i�iminin Zaman�nda Yap�lmamas�: Periyodik bak�m zamanlar�na dikkat edilmesi gerekir, motor ya�� azald���nda veya �ok ge� de�i�tirildi�inde, ya��n �zelli�i kaybolaca��ndan dolay�, turbo ar�zas�na sebep olabilir. Turbo Mili � Yataklar ve Bur�lar�n Bo�luk Yapmas�: Bazen bir ar�zadan kaynaklanmasa bile, turbonun kullan�m�ndan dolay� zamanla mil-yatak-bur�lar a��nabilir, bo�luk yapabilir. Bu durumda turbo �tme sesi yapacakt�r. Turbo tamir edilebilir. Turbo milinin yataklar ve bur�lara bo�luk yapmas�, milin eksenel gezinti yapmas�na sebep olabilir. Bu durumda t�rbin kanat��klar� veya kompres�r kanat��klar�, turbonun salyangoz g�vdesine i�erden s�rtmesine sebep olabilir. Bu durumda kanat��klar ezilir b�k�l�r, turbo yeterli hava beslemesi yapmaz, �eki� d��er, yak�t artar. Turboyu motordan s�kt�yseniz, parma��n�zla kompres�r kanat����n� �evirin, rahat�a d�nmeli, d�nerken ses yapmamal�. Parma��n�zla d�rtt���n�zde, bo�luk hissi vermemeli. Turbonun kompres�r kanat���� genelde al�minyumdan yap�l�r, g�zle kontrol etti�inizde ya� olmamal�, kararm�� veya kurum ba�lam�� olmamal�d�r. E�er ya� veya kurum pisli�i varsa, kompres�r g�vdesinde (yata��nda) bur�larda bo�luk-a��nma var demektir. Bir miktar ya� ve/veya egzoz gaz� kompres�r taraf�na ka�ak yap�yor demektir. Tamir gerekir. Turbo Hava Giri�ine Kat� Par�alar�n Girmesi: Turbonun hava giri�ine kat� yabanc� par�ac�klar�n girmesi (metal par�ac�klar), �ok h�zl� d�nen kanat��klar�n yamulmas�na veya k�r�lmas�na sebep olur. Egzoz taraf�ndaki t�rbin kanat��klar�na da yabanc� kat� par�ac�klar�n �arpmas�, kanat��klar� bozar. �rne�in hava filtresi de�i�iminde kutuya giren pislik veya par�ac�klar veya unutulan bir vida, turboda b�y�k hasarlar yarat�r.

Wastegate Ar�zas� Nas�l Anla��l�r

Wastegate Ar�zas� Nas�l Anla��l�r Bazen turbonun mekanik olarak bir ar�zas� olmamas�na ra�men, turbo sisteminde ar�zas� olu�abilir, �eki� d��ebilir, yetersiz turbo bas�nc� ar�zas� alabiliriz. Turbo kontrolleri yap�ld���nda mekanik bir ar�za yoksa, buna ra�men �eki�te d���� varsa, wastegate ar�zas�ndan ��phelenilir. �zellikle wastegate bas�n� t�p�nde diyafram y�rt�lmas� s�k�a g�r�lebilir.

Not: A��r� miktarda kurumdan dolay� wastegate bypass klapesi kapanmayabilir, kurum olup olmad���, klapenin yerine oturup oturmad���, s�k��madan hareket edebilmesi kontrol edilmelidir.

Turboda iki t�r kontrol mekanizmas� vard�r *Wastegate Valfi (Bypass Valfi) veya *De�i�ken kanat��k (VGT) kumandas�.

Turbo wastegate ar�zas� da s�k g�r�len bir ar�za �e�ididir. Wastegate ar�zaland���nda, bypass klapesi (egzoz gaz� tahliye kapak����) ya a��k kal�r ya kapal� kal�r.

Klape kapal� kald���nda, y�ksek devirlerde a��r� turbo besleme bas�nc� olu�ur.

Klape a��k kald���ndaysa, yetersiz turbo bas�nc� olu�ur ��nk� egzoz gazlar� turbo t�rbin kanat��klar�n gelmeden kestirmeden direkt egzoz borusuna ka�arlar. Bu durumda �eki� d��er yak�t artar.

Wastegate ar�za sebepleri �unlar olabilir: Selenoid kontrol valfinin bozulmas�; bu ECU�ye ba�l� bir elektrovalftir, bozulursa de�i�tirilmeli.

Wastegate diyaframl� bas�n� t�p� ar�zas�; genelde t�p�n i�indeki diyafram y�rt�l�r, bas�n� t�p�n�n de�i�tirilmesi gerekir.

Bas�n� t�p�n�, klapeye ba�layan ba�lant� kolunun ayar�n�n bozulmas�; klape ba�lant� noktas�nda ayar somunlar� vard�r, somunlar gev�emi�se ayarland�ktan sonra s�k�lmal�. Gev�emesini �nlemek i�in kontra somun veya kilit par�as� kullan�lmal�d�r.

Wastegate mekanizmas�n�n rahat�a �al��t���n�, motor so�ukken elle ittirerek kontrol edin, rahat�a hareket etmeli ve klapeyi a��p kapatabilmeli.

VGT Turbo Ar�zas� ( De�i�ken Geometrili Turbo Ar�zas�) E�er yeni nesil de�i�ken kanat��k geometrili bir turboya sahipseniz, bu mekanizma ar�zaland���nda da �eki� d��er, yak�t artar.

Bu turboda iki t�r kumanda sisteminden biri vard�r:

*Vakum t�p�; vakum ak���n� ECU�ya ba�l� olarak kumanda eden bir elektronik selenoid valf vard�r. Ya selenoid valf ar�zal�, ya vakum t�p�n�n diyafram� y�rt�ld� ya da ba�lant� kolunda mekanik bir tutukluk var.

*Elektronik Kumanda; de�i�ken kanat��k tablas�n� hareket ettiren bir elektrik motoru vard�r, bu motorun �al��mas� kontrol edilmelidir.

Turbo Tamiri Nedir?

Turbo tamiri nas�l olur, tamir ger�ekle�tirilen turbo nas�l belli olur gibi sorular toplum aras�nda s�k s�k konu�ulan konular aras�nda yer almaktad�r. Turbo'da meydana gelen ar�za ara�larda ciddi bir �eki� kayb�na neden olmaktad�r. �zellikle rampa, yoku� yukar� ��karken fazla bas�n� gereksinimi duyan turbo sistemleri bas�n� sa�layamad��� takdirde �eki� g�c�nden d��mektedir. Bu y�nteme ��z�m olarak genellikle konta�� kapatma olay� ger�ekle�tirilir. Konta�� kapatt�ktan sonra ara� tekrar �al��t�r�l�p d���k devirler de d�zelme reaksiyonu g�sterebilir. Ancak buna ra�men turbo sisteminde meydana gelen ar�za devam etmektedir. Bunun belirtileri ise; ara� egsozundan siyah duman ��kmas�, s�r�� s�ras�nda turbo b�l�m�nden r�zgar sesi gelmesi gibi durumlar ya�anabilir. Ya�an�lan bu durumlar da yapman�z gereken profesyonel bir �ekilde hizmet veren kurumlara ba�vurup, bilgisayar vas�tas� ile ar�za tespiti yapt�rman�z tavsiye edilir. Ara�lar�n�zda kullan�lan ya��n kalitesi ve miktar�, hava filtresinin temiz olup olmad���, bas�n� hortumlar�nda meydana gelebilecek olan y�rt�klar�n kontrol� ve meydana gelen �atlaklar turbo bozulmas� turbonun bozulmas�na, turboturbo ar�zas�na neden olmaktad�r. Bunun gibi problemlere kar��l�k geli�tirilen Turbo�arj sistemi ile bu gibi sorunlara ��z�m bulunmaktad�r. E�er turbo ar�zalar�na gerekli m�dahaleler yap�lmaz ise ara�lar da daha b�y�k sorunlar olu�abilmektedir. Turbo Tamiri Asl�nda turbo tamiri, turbo�arj y�ntemi ile daha komplike bir yap�ya sahip olmaktad�r. Turbo ar�zalar�n�n profesyonel ekipler taraf�ndan yap�lmas� tavsiye edilir. Turbo sisteminde mevcut olan mekanik bir ar�za ile bas�n� valfleri etkilenir ve bozulma meydana gelir. Bu gibi durumlar da bas�n� valflerini de�i�tirmek soruna kal�c� bir ��z�m olmamaktad�r. ��nk� ara� ge�ici bir s�re eski durumuna gelse bile zaman i�erisinde valflerin tekrar bozulma ihtimali vard�r. �kinci bir valf bozulmas� ile daha b�y�k ar�zalara g�n do�maktad�r. �lk ar�za olu�tu�unda ar�za kayna��n� belirleyip sorunu temelli ��zmek en mant�kl� se�im olacakt�r. Emek Turbo olarak 15 y�ll�k tecr�bemizi, profesyonel bir ekiple birle�tirerek sekt�rde lider firma olma yolunda ilerlemekteyiz. Teknolojik yap�y� kullanarak bilgisayarl� ar�za tespitleri sonucunda Y�zde Y�z m��teri memnuniyetinin benimsenmesi sayesinde servis hizmetlerimizi ger�ekle�tirmekteyiz. T�rkiye�de son d�nemde sekt�r�n lider firmas� olma gururu ile �al��malar�m�za son s�rat devam etmekteyiz

Turbo Montajlar� Nas�l Yap�l�r

1 - Turbo�arj motora montaj etmeden �nce neden ar�zaland��� tespit edilmelidir. E�er ar�za giderilmeden montaj yap�l�rsa ayn� ar�za muhtemelen tekrar edecektir. 2 - Arac�n hava filitresi daha daha �nce ne zaman de�i�tirilmi� olursa olsun mutlaka orjinali ile yenilenmeli ve hava filitresi kutusu temizlenmelidir. 3 - Motor ya�� ve ya� filitresi mutlaka de�i�tirlmelidir. e�er araca motor yap�l�yorsa ve / veya taraf�m�zca �zellikle belirtilmi� ise karter a��larak temizlenecektir. 4 - Baz� ara�larda karter i�ersinde ya� pompas� i�in s�zge� bulunmaktad�r. Bu par�a her 100,000 km'de veya turbo�arj onar�m�nda yenisi ile de�i�tirilmelidir.Temizlenmesi yeterli olmayacakt�r. 5 - Her turbo tamiri sonras� intercooler s�k�lerek i�i benzin - yada tinerle temizlenmelidir ve ka�ak kontrolu yap�lmal�d�r. 6 - Turbo montaj s�ras�nda s�v� conta kullan�lmamal�d�r. Bu sorunun �n�ne ge�mek i�in bizim g�nderdi�imiz contalar� takman�z yeterlidir. 7 - Turbonun ya� borusundan i�eriye mil ve pervaneyi d�nd�rmesi i�in bir miktar ya� koyulmas� gerekmektedir. 8 - Turbo montaj s�ras�nda N75 ---- Turbo Bas�n� Kontrol Valfi ---- Turbo Selenoid valfi die isimleri bulunan bir par�a mevcuttur ara�la s�r��e ��kmadan �nce bu par�a kesinlikle kontrol edilmelidir.

Hizmet Verdi�imiz Alanlar;

- Turbo Tamiri
- Turbo Revizyonu
- Turbo Ar�za Tespiti
- Turbo Expertiz ve Dan��manl�k
- Yeni Turbo Sat���
- Revizyonlu Turbo Sat���

 Turbo Sistem Nas�l �al���r ?

Turbonun g�revi daha fazla so�uk havay� motora vererek performans� artt�rmakt�r. Motorda so�uk hava s�cak havadan daha yo�undur. Bu y�zden motordan i�eri giren hava ne kadar yo�un olursa i�erdeki patlama o derece �iddetli olur. Bu sayede de �retilen g�� ve tork da fazlala��r. Otomobillerin so�uk havalarda daha iyi performans sergilemesinin sebebi budur. Turbo ise daha fazla so�uk havay� motora vererek performans� art�r�r.

 Turbo�arj ve S�per�arj

Otomobilin performans�n� en �st noktaya ��karabilmek i�in kullan�lan iki farkl� sistem vard�r. Bunlar s�per�arj ve turbo�arjd�r.

 S�per�arj

S�per�arj asl�nda basit bir kompres�rd�r. D��ar�dan gelen havay� bas�n�l� bir �ekilde i�eri p�sk�rtecek �ekilde dizayn edilmi�tir. S�per�arj�n iki farkl� �e�itte uygulanmas� m�mk�nd�r. Emme manifoltu ile throttle body aras�na veya throttle body'nin �n�ndeki hava giri�ine monte edilebilir. E�er emme manifoltu ile throttle body aras�na monte edilirse, enjeksiyon sisteminde mekanik bir de�i�iklik yapmadan benzin ak���n�n ayarlanmas� m�mk�n olur. Bu genellikle yar�� otomobillerinde de tercih edilen daha pratik bir sistemdir. E�er s�per�arj throttle body'nin �n�nd monte edilirse, gelen bas�n�l� havay� kar��lamak i�in normalden daha y�ksek bas�n�la yak�t p�sk�rt�lmesi gerekecektir.

 �al��ma sistemi

S�per�arj�n i�indeki kompres�r �al��ma g�c�n� yine motor kay��lar�ndan ve di�lilerden al�r. Bu �al��ma i�in turbo�arja g�re daha fazla g�� gerektiren bir sistemdir. Ayr�ca sa�lad��� s�k��ma sebebiyle motorun �abuk y�pranmas�na sebep olmamas� i�in motor kompresyon oran� pistonlar�n de�i�mesi suretiyle d���r�lmelidir.

S�per�arj daha fazla benzin t�ketebilir

Ayn� silindir hacminde ve ayn� yanma odalar�na sahip iki motordan, s�per�arj uygulanm�� olan motor ayn� b�y�kl�k i�inde daha fazla s�k��t�rma ile �al��acak ve daha fazla benzin yakacakt�r. Buna kar��l�k turbo uygulamas�ndaki kadar y�ksek g�� veremeyecektir.

 Turbo�arj'a g�re avantajl�

Turbo�arj uygulamas�nda, turbonun devreye girmesi i�in yanan gaz�n geri d�nmesi ve t�rb�n� doldurmas� gerekmektedir. Fakat s�per�arj uygulamas�nda turbonun devreye girmesi i�in gereken zaman ve motor devri, s�per�arj�n devreye girmesi i�in gerekmemektedir. Gaz pedal�na ilk bas�ld��� anda a��lan s�per�arj, en alt devirden itibaren g�c�n� g�sterecektir.

 Turbo�arj

Turbo�arj, egzoz gaz� ile �al��an bir s�per�arj olarak tan�mlanabilir. G�c�n� s�per�arj gibi kay��lardan ve di�lilerden de�il, egzoz gaz�n�n bas�nc�ndan al�r. Yanma odas�nda patlayan hava benzin kar���m�, gaza d�n��erek egzoz s�paplar�ndan egzoz manifoltuna do�ru itilir. Bu a�amada egzoza giden gaz�n bas�nc�, yol �zerindeki turbonun pervanesini d�nd�r�r ve bu y�nl� pervane sayesinde gaz�n �nemli bir k�sm� t�rb�ne girer.

 T�rb�n dolar

T�rb�n bas�n�l� gazla doldu�u andan itibaren ters y�ndeki kompres�r pervane de bas�n�la d�nmeye ba�lar. Gaz�, bas�n�l� bir �ekilde, d��ar�dan al�nan ve emme manifoltuna giren temiz havan�n �zerine p�sk�rterek motora giren toplam hava yo�unlu�unu ve bas�nc�n� normalin yakla��k y�zde 50 daha �st�ne ��kar�r. Bu da i�eri giren havan�n benzinle birlikte ate�lendi�inde �ok daha �iddetli bir patlama ger�ekle�tirmesini sa�lar.

 Motor patlayabilir

S�per�arjda oldu�u gibi, turboda da motor kompresyon oran� atmosferik motorlara g�re daha d���k tutulmal�d�r. Aksi takdirde y�ksek bas�n�tan dolay� motor �abuk y�pranacak ve hatta �ok zorland��� durumlarda motorun patlama riski ortaya ��kacakt�r. Turbo uygulamas�, motorun pistonlar� ve gerekiyorsa di�er aksam�n�n da uygun �ekilde de�i�tirilmesi suretiyle yap�lmal�d�r. G�c�n y�zde 50'lere varan art���na dayanma ihtimali zay�f olan �anz�man ve aktarma sisteminin de de�i�tirilmesi gerekebilir.

 Kullan�mdan sonra so�utulmas� �art

Turbo motorlar kullan�l�rken dikkat edilmesi gereken bir ba�ka husus ise otomobili y�ksek devirlerde kulland�ktan sonra motor stop edilmeden �nce k�sa bir m�ddet de olsa r�lantide �al��t�r�larak, t�rb�n�n bo�almas� ve so�umas�na izin verilmesidir. Aksi takdirde gaz�n sirk�lasyonu esnas�nda t�rb�n bo�almadan bir miktar gaz i�erde hapsolacak ve zaman i�inde turboyu ciddi �ekilde y�pratacakt�r. Turbo uygulamas�n�n motorda �ok daha fazla y�k ve y�ksek �s�lara yol a�aca�� ve bunun i�in intercooler uygulamalar� veya di�er so�utma y�ntemleri gerekti�i unutulmamal�d�r.

Fabrika ��k��� otomobillerde kullan�l�yor

Turbo uygulamas� �zellikle �lkemizdeki otomobil modellerinde s�per�arjdan daha yayg�nd�r. Bu uygulaman�n bir �ok zaman Avrupal� standart otomobillerde fabrika ��k��� uyguland��� da g�r�lmektedir. �rnek olarak VW'nin 1.8 litre hacimli 125 beygir g�� �retebilen motoruna uygulanan �ok k���k t�rb�nl� bir turbo ile 1.8T motorunu yaratt��� ve 150 beygir g�� �retti�i bilinmektedir.

Referanslar

�elik Motor Filo

Torku

Dirinler

Park Filo

K�fteci Yusuf

MyCar

Strategy

Zer Sigorta

Soltra Enerji

Ran Grup

K�fteci Ramiz

K�r�i�e�i

Turcas

Pizza Pizza

Anemon

Galeri

?leti?im

Fatih Sultan Mehmet San.Sit. C Blok No:25-26 �mraniye - �STANBUL
0216 632 99 88 
0532 293 02 58 
0 216 632 93 92 
info@turborevizyon.com 
www.turborevizyon.com
www.emekpompa.com.tr

       8109       

Bu sitenin t?m haklar? @turborevizyon.com a aittir. ?zinsiz kopyalanamaz.

T?rk Web Ajans